Oktatás

Megyer Vezér Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Vasmegyer Község Önkormányzata a TIOP-1.1.1/07/1-2008-0363 "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázaton 9.544.836 Ft összegű pályázatban részesült.

Ezen pályázatban az alábbi eszközök kerültek az iskolában elhelyezésre:
5 db interaktív tábla, projektor, laptop
19 db tanulói PC csomag, 1 db szerver csomag

A projekt záróünnepsége

2011. 08. 20-án ünnepélyes keretek között rendeztük meg a "TIOP-1.1./07/1-2008-0363" számú projekt záróünnepségét.

Az ünnepségen Szabóné Balázsy Sára projektmanager ismertette a projekt megvalósulásának folyamatát.

Iskolánk 1983-ban épült 5 tanteremmel, tornateremmel. 1998-ban emeletráépítéssel további 5 tanteremmel, számítástechnika teremmel, iskolai stúdióval bővült az intézmény.

2000-ben az iskolaudvarán, de külön épületben kialakításra került az iskolai ebédlő és melegítő konyha, ahol naponta 120 diák kulturált körülmények között étkezhetnek.

A mindennapi sportolás feltételei is adottak az iskolánkban. Tornaterem, a mellette kialakított sportpálya, kondicionáló terem ad lehetőséget diákjainknak a mindennapi sportolásra.

Iskolánk ad otthont a községi-iskolai könyvtárnak, amely mindennap, szakképzett könyvtáros alkalmazásával várja az olvasni várókat.

Iskolánkban szép, kulturált környezetben, tágas tantermekben tanulhatnak diákjaink.

Intézményünkben jelenleg olyan szakmai munka folyik, ahol minden nevelő nagy hozzáértéssel, magas szintű szakmai munkával végzi munkáját, mindig szem előtt tartva a tanulók érdekeit.

Iskolai névadó
Településünk honfoglaláskori település. A hagyomány szerint a Megyer törzs letelepedési területe volt Vasmegyer. E történelmi tényre utalva iskolánk ünnepélyes keretek között 1998-ban felvette a Megyer Vezér Általános Iskola nevet.

Hagyományok ápolása
Kiemelt hangsúlyt helyezünk iskolánkban a hagyományok ápolására. Erre alapozva készíttettük el, és ünnepélyes keretek között felavattuk 2003-ban az iskolánk építésének 20. évfordulóján a tanítók fáját az iskola udvarán. Ezen a tanítók fáján 1948-tól az állami iskola létezése óta emléktáblával jelezzük az iskola eddigi igazgatóinak nevét, s azt, hogy mettől-meddig irányították ezt az iskolát. Emléktáblával jelöljük mindazon pedagógusok nevét, akik legalább 10 évet ebben az iskolában tanítottak.

Tanulói adatok
Iskolánk tanulóinak száma jelenleg 192 fő. Az osztálylétszámok 20 és 30 fő között vannak. A 192 fő tanuló közül 140 fő hátrányos helyzetű. 87 tanulónk pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzet csökkentése érdekében először a 2003/2004-es tanévben bevezettük az első osztályban az egész napos oktatást. Jelenleg az alsó tagozaton az 1-4 évfolyamokon egész napos oktatás keretében tanulhatnak, s készülhetnek fel a másnapi órákra diákjaink. Minden évfolyamon két szakképzett nevelő, tanító vezetésével. Délután az 5-8 osztályosok pedig napköziben készülhetnek fel pedagógus irányítása mellett a másnapi órákra. Jelenleg 25 diák készül a másnapi órákra délután a napköziben. Minden évfolyamon egy tanulócsoportunk van.

Személyi feltételek alakulása
Iskolánkban jelenleg az oktató, nevelő munkát 18 szakképzett nevelő látja el. A szakos ellátottságunk majdnem 100%-os. A rajz és az ének tantárgyakat tanítja nem szakos nevelő. A tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak gyógypedagógus segít, hogy elsajátítsák az alapvető ismereteket. Hetente egy-egy délelőtt pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő segít a tanulók felzárkóztatásának, problémáinak kezelésében.

Kiemelt hangsúlyt helyezünk a nyelvoktatásra. Két idegen nyelv közül választhatnak diákjaink: Angol és német. Az első évfolyamon már elkezdjük játékos formában tanítani elsősorban az angol nyelvet, mivel a diákok többsége ezt választja. A negyedik osztálytól pedig csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet.

Művészeti oktatás keretében gitár, citera, modern tánc valamint képzőművészeti rajz oktatás történik. A tehetséges diákok képességének kibontakoztatására, a minél több ismeret megszerzésére a szakköri foglalkozások adnak lehetőséget. Angol, magyar, matematika szakkörök működnek az iskolában. A tehetséges diákok rendszeresen vesznek részt különböző szaktárgyi tanulmányi versenyeken, elsősorban a Rétközi Iskolaszövetség különböző szaktárgyi sportversenyein, ahol diákjaink szép sikereket szoktak elérni és legtöbbször dobogós helyezéssel térnek haza. Történelem tantárgyból már országos versenyen is szép sikert értek el tanulóink.

Szabadidő hasznos eltöltése
A tanulás mellett nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a diákok szabadidejükben is megtalálják az iskolában azokat a programokat, melyeken szívesen vesznek részt. E programokat diákönkormányzat, gyermekszervezet vezető szervezi.

Farsang
Akadályverseny
Sportverseny

Tanév végi ünnepélyes esemény
Ballagás
Kirándulás

Megyer Vezér Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

I. Napköziotthonos Óvoda
Az óvoda az iskolához tartozó közoktatási intézmény. Szakmailag önálló, a munkáltatói jogkör gyakorlója az általános iskola igazgatója. 
Székhelye: Vasmegyer, Bemapó út 1. sz.

a, Tárgyi feltételek
Az óvoda 1970-ben épült 2 csoportszobával. A gyereklétszám fokozatos növekedésével 1987-ben egy csoportszobával és a hozzá szükséges vizesblokkal bővült az épület. Az óvoda alapterülete: 5000 m2, ebből beépített terület: 2000m2. Jelenleg a szakmai munkához szükséges tárgyi feltételek adottak. Fejlesztésre, felújításra szorul az udvari játszótér kialakítása.

A gyermekek foglalkoztatása három csoportban történik:

  • kiscsoport
  • középsőcsoport
  • nagycsoport

A három csoportszoba a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az épület külső, belső felújítása, mosdók felújítása, nyílászárók cseréje 2001-ben megtörtént. A pedagógiai programban meghatározott fejlesztő eszközök beszerzése folyamatos. 

b, Gyereklétszám
Az Önkormányzat a három csoportos óvoda fenntartásával, működtetésével biztosítja a településen az óvodáskorúak nevelését, a gyermekek személyiségének fejlesztését. Az óvodában a 3-7 éves gyermekek nevelése történik.

- Férőhelyek száma: 75 fő
- Maximálisan felvehető létszám: 90 fő
2008/2009-es tanév kezdetén a beíratott gyereklétszám: 74 fő

Az óvodában a tevékenységközpontú óvodai program szerint dolgoznak, a program specifikumai: testtartásjavítás, részképességek fejlesztése.

Évről-évre növekszik a hátrányos helyzetű valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában, ebből következően az óvodának komoly hátránycsökkentő és szocializáló szerepe van, amit a nevelőmunkában érvényesíteni kell.

c, Óvodai alkalmazottak
Óvónő: 5 fő
Dajka: 3 fő

A munkaköréhez szükséges végzettséggel valamennyi óvodapedagógus rendelkezik. A létszám megfelel a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében előírtaknak.

d, Pedagógiai szakszolgálat
Az óvodában nincs sajátos nevelésű gyermek. Évről-évre növekszik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Hetente két-két órában logopédus és pszichológus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.

Hagyományos óvodai rendezvények:
- Karácsony
- Anyák Napja
- Mikulás ünnepség
- Gyermeknap
- Tanévzáró